Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea

Informatii PNCCF

In perioada de publicare de 60 de zile se pot face cereri de rectificare a informatiilor din documentele tehnice publicate, conform prevederilor de la pct. 3.5 din Specifiicatiile tehnice cadastrale aprobate prin Ordinul directorului general nr. 1427/2017 si a prevederilor art. 14 din legea 7/1996, republicata, cu mnodificarile si completarile ulterioare. Modelul cererii de rectificare este prezentat in Anexa nr. 10 din Specificatiile tehnice sus amintite.
Model de cerere pentru rectificare.